Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van BG-CoolShape Kliniek en de daaraan verbonden al dan niet vrijgevestigde consulenten. 

DEFINITIES EN BEGRIPPEN

 • Behandeling: alle verrichtingen, waaronder ook een onderzoek van geschiktheid voor een behandeling, het adviseren tijdens consult, controle na behandeling en alle verdere totstandkomingen die nodig zijn voor een behandeling die betrekking hebben op de klanten die bij BG-CoolShape Kliniek opdracht geeft tot behandeling.
 • Behandelingsovereenkomst: alle door BG-CoolShape Kliniek met een Cliënt gesloten. BG-CoolShape Kliniek is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de client en mag ten alle tijden weigeren een behandeling uit te voeren.
 • BG-CoolShape Kliniek: BG-CoolShape Kliniek te Goedereede en/of de daarvoor werkzame consulenten en medewerkers.
 • Cliënt: de wederpartij van BG-CoolShape Kliniek of te wel degene die een behandelingsovereenkomst aan gaat of opdracht geeft tot een behandeling.

TOEPASSELIJKHEID

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten en uitvoering van behandelingen van de tussen de Cliënt en BG-CoolShape Kliniek gesloten behandelingsovereenkomst. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als BG-CoolShape Kliniek daarmee schriftelijk en uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

GEEN VERVANGING VOOR MEDISCH ADVIES

 • De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies of een instructie op het juiste gebruik van de producten of diensten aangeboden door de BG-CoolShape Kliniek. Patiënten moeten zelf hun arts of gekwalificeerde zorgverlener raadplegen over medische aandoeningen of behandelingen.

GEBRUIK VAN DE BG-COOLSHAPEKLINIEK.COM SITE

 • Deze website is ontwikkeld door de BG-CoolShape Kliniek als een service aan het publiek. Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te onderhouden. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om die zo snel mogelijk te corrigeren.

Deze website is bedoeld om een algemeen overzicht te geven van de BG-CoolShape Kliniek en onze producten en diensten. Neem even de tijd om zorgvuldig de volgende voorwaarden en condities van het gebruik door te nemen. Toegang tot en gebruik van deze website is op eigen risico en onderworpen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, en de volgende voorwaarden. De BG-CoolShape Kliniek behoudt zich het recht voor om bij te werken of deze voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle materialen gepost op de website van BG-CoolShape Kliniek zijn geldig vanaf de datum geplaatst. De BG-CoolShape Kliniek wijst uitdrukkelijk elke verplichting om dergelijke informatie te actualiseren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

TOTSTANDKOMING VAN DE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

 • De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de Cliënt aan BG-CoolShape Kliniek de opdracht verstrekt tot het verrichten van de behandeling. De consulent doet op basis van het overleg en onderzoek een voorstel voor een behandelplan aan de Cliënt. Dit vindt plaats vóór het sluiten van de behandelingsovereenkomst. Cliënt wordt hierbij geadviseerd over het aantal te volgen behandelingen, de gewenste resultaten, mogelijk bijkomende risico’s en gevolgen. Tevens wordt de prijs van de behandeling vastgesteld. De Cliënt geeft BG-CoolShape Kliniek, mede na aanleiding van diens vragen, naar beste weten en tijdig de informatie en de medewerking die deze nodig heeft voor het uitvoeren van de behandeling. Ook dient de Cliënt het formulier behandelingsovereenkomst zorgvuldig door te nemen en volledig ingevuld te retourneren voor aanvang van de behandeling.

BEHANDELING

 • BG-CoolShape Kliniek zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen vakkundig en professioneel, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De aan BG-CoolShape Kliniek verbonden specialisten en consulenten hebben een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

ONTBINDING/OPSCHORTING VAN DE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

 • BG-CoolShape Kliniek is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de Cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren. BG-CoolShape Kliniek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantie verplichting, indien de niet nakoming het gevolg is van overmacht. Bij overmacht kunnen de verplichtingen worden opgeschort voor een duur van 2 maanden. Na 2 maanden hebben beide partijen, BG-CoolShape Kliniek en Cliënt het recht de behandelingsovereenkomst te ontbinden zonder verlichting van een schadevergoeding.

AFZEGGING BEHANDELING

 • Behandelafspraken en/of consult afspraken die 48 uur of korter voor de behandeldatum door de Cliënt worden afgezegd, of zonder dat de Cliënt verschijnt niet worden afgezegd, wordt door BG-CoolShape Kliniek een bedrag van €150,- aan administratiekosten bij de Cliënt in rekening gebracht.
 • Indien Cliënt een bundel heeft afgenomen en de 1e behandeling is gestart kunnen vervolg behandelingen worden geannuleerd. De Cliënt dient wel het volledige bedrag van de bundel te betalen.
 • Behandel afspraken en/of consult afspraken die binnen 21 dagen tot 48 uur voor de behandeling door Cliënt worden afgezegd waarvoor een (aan)betaling is gedaan door Cliënt worden niet geretourneerd. Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door BG-CoolShape Kliniek is ontvangen. Indien Cliënt afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van Cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van BG-CoolShape Kliniek, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig zijn van de afspraak.

BETALING

 • Client is BG-CoolShape Kliniek de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen behandeling(en) en diensten. Betaling van de overeengekomen behandeling(en) dient vooraf, voor de behandeling volledig voldaan te zijn. Behandeling en overeengekomen prijs van behandeling word gespecificeerd middels een factuur.
 • Indien de Cliënt een bundel heeft afgenomen en in overleg heeft afgesproken deze in delen te betalen blijft het totaal bedrag van de bundel verschuldigd met in mindering genomen het bedrag dat al is betaald. 
 • Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de Cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten. BG-CoolShape Kliniek heeft het recht om de behandeling in elke fase, voorafgaand de behandeling als tijdens de behandeling op te schorten indien niet is voldaan aan de betalingsverplichting, tot het moment dat Cliënt de verschuldigde vooruitbetaling aan BG-CoolShape Kliniek heeft voldaan. Nadat volledige vooruitbetaling is ontvangen zal tot daadwerkelijke behandeling worden overgegaan. Mocht BG-CoolShape Kliniek op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking gekregen hebben over het volledige overeengekomen bedrag van behandeling, is de Cliënt zonder enige kennisgeving in verzuim.

AANBETALING

 • Een eventuele aanbetaling wordt niet geretourneerd.
 • Bij annulering van Cliënt is BG-CoolShape Kliniek niet gehouden aan restitutie van een aanbetaling van een of meerdere overeengekomen behandelingen.

Op het moment van aanbetaling gaat de Cliënt een overeenkomst aan met BG-CoolShape Kliniek. Hierbij is dan sprake van een overeenkomst van aanbod en aanvaarding.

DOSSIER

 • BG-CoolShape Kliniek stelt een dossier op voor elke Cliënt die een behandelingsovereenkomst aan gaat. BG-CoolShape Kliniek hanteert voor de archivering van het dossier de wettelijke bewaartermijn. Gedurende deze termijn blijft het dossier ter beschikking van BG-CoolShape Kliniek en de Cliënt. Cliënt heeft recht op inzage van zijn/haar dossier.

GEHEIMHOUDING

 • BG-CoolShape Kliniek is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de behandeling zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan BG-CoolShape Kliniek door Cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. BG-CoolShape Kliniek is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische of presentatiedoeleinden. BG-CoolShape Kliniek zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele Cliënt.

AANSPRAKELIJKHEID EIGENDOMMEN

 • BG-CoolShape Kliniek kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of eigendommen, inbegrepen diefstal en vermissing. Van Cliënt wordt verwacht zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen. Schade aan eigendommen van BG-CoolShape Kliniek zal op de veroorzaker verhaald worden.

AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING / AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

 • Deze website en alle content, materialen, informatie, producten en diensten genoemd op de website, zijn zonder enige garantie. De BG-CoolShape Kliniek en haar relaties verwerpen alle garantie, expliciet, impliciet, of wettelijk, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of overtredingen. De BG-CoolShape Kliniek geeft geen garanties of verklaringen met betrekkingen tot gebruik, geldigheid, nauwkeurigheid, gangbaarheid, betrouwbaarheid van, of de resultaten van onze producten of diensten. De BG-CoolShape Kliniek geeft geen garantie of neemt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze website of enige informatie gepubliceerd op onze website.

Je bent er volledig mee akkoord en begrijpt dat onder geen beding BG-CoolShape Kliniek, haar relaties of een van haar bestuurders, functionarissen, werknemers of agenten aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte, incidentele, bijzondere of strafbare verliezen of schade als gevolg van of in verband met het gebruik van of het toevertrouwen van informatie aan deze website, inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van inkomsten of winst, goodwill, gebruikersgegevens of andere immateriële schade en/of verliezen.

KLACHTEN

 • Bent u tevreden en wilt u een compliment uitdelen? Of heeft u misschien een klacht? Al deze punten zien wij als gratis advies om onze behandelingen en diensten te verbeteren en aan te sluiten op uw wensen. Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan en vinden het belangrijk dat er geen drempel is om klachten te uiten. Wij zullen bij alle klachten naar een zo goed mogelijk voor beide partijen oplossing zoeken.

TOEPASSELIJK RECHT

 • Op alle overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, tussen Cliënt en BG-CoolShape Kliniek waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

NIETIGHEID

 • In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

BG-CoolShape Kliniek behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.